logo Beata Adamczyk

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Z doświadczenia wiemy, że znalezienie czegokolwiek w sieci niekiedy graniczy z cudem. Nie zawsze przy konstruowaniu pisma procesowego korzystamy z pomocy prawnika i często sami musimy uzyskać informacje takie jak: właściwość rzeczowa i miejscowa sądu, numer rachunku bankowego sądu, na który zobligowani jesteśmy uiścić opłatę sądową od pisma lub też wpłacić zaliczkę na powołanego w sprawie biegłego. Poniżej przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące – Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Dlaczego akurat tego Sądu? Ponieważ w Naszej Kancelarii do najczęściej prowadzonych spraw sądowych należą sprawy rodzinne, w tym przede wszystkim sprawy o rozwód lub separację, które toczą się właśnie przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Nasi adwokaci z Jeleniej Góry niejednokrotnie dostrzegają jak problematyczne jest dla Klienta znalezienie jakiejkolwiek rzetelnej informacji w zakresie urzędowania ww. Sądu. Postanowiliśmy zatem ułatwić Wam sprawę i zebrać wszystkie istotne kwestie dotyczące funkcjonowania Sądu w jednym miejscu.

SIEDZIBA – KONTAKT

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Aleja Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
Telefon: 75-641-52-51 lub 75-641-52-52

GODZINY URZĘDOWANIA - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd urzęduje w następujących godzinach:

  • Poniedziałek 7:15 – 18:00

(przy czym trzeba pamiętać, że w godzinach 15:15 – 18:00 czynne jest tylko Biuro Obsługi Interesanta i Punkt Informacyjny KRK)

  • Wtorek – Piątek – w godzinach 7:15 – 15:15

Godziny przyjęć interesantów:

  • Sekretariaty sądowe – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
  • Biuro Obsługi Interesanta – w poniedziałek w godzinach 7:30 – 18:00, a w pozostałe dni, tj. od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00
  • Czytelnia – w poniedziałek w godzinach 8:00 – 17:30, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego – w poniedziałek w godzinach 9:00 – 18:00, a od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
  • Kasa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – w poniedziałek w godzinach 9:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA DZIAŁANIA - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu.

Jeżeli jesteś mieszkańcem jednego z ww. miast to w sprawie, w której właściwość rzeczowa jest przypisana Sądowi Okręgowemu (np. o rozwód) właściwym do rozpoznania Twojej sprawy będzie właściwy właśnie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

WŁAŚCIWOŚC RZECZOWA - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny – we właściwości tego Sądu leżą m.in. sprawy o rozwód, separację, o ubezwłasnowolnienie, o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, roszczenia wynikające z Prawa prasowego, a także sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy złotych (nie dotyczy to spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami oraz spraw o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, gdyż leży to w kompetencji Sądu Rejonowego).

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny – jest właściwy do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych (z wyłączenie spraw z zakresu postępowania poprawczego). Wydział II Cywilny Odwoławczy jest także wydziałem odwoławczym od orzeczeń Sądów Rejonowych w sprawach cywilnych, w sprawach rodzinnych i opiekuńczych czy wieczystoksięgowych. 

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział III Karny – tu rozpoznawane są między innymi sprawy o: zabójstwo, udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, gwałt zbiorowy lub ze szczególnym okrucieństwem, sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie, gdy oskarżony, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział VI Karny Odwoławczy– rozpoznaniu podlegają tu sprawy II instancji z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia, a także skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postepowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – rozpoznaniu podlegają tu m.in. sprawy z zakresu prawa pracy w I instancji dotyczące roszczeń pracownika przeciwko zakładowi pracy i roszczeń zakładu pracy przeciwko pracownikowi wynikającymi z kodeksu pracy gdzie wartość przedmiotu sporu wynosi ponad 75 tys. złotych, a także sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych odwołania od orzeczeń wydanych przez ZUS i KRUS oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w zakresie rozpoznawanych spraw ubezpieczeniowych.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wszelkie wpłaty stanowiące dochody budżetowe Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, takie jak opłaty sądowe, grzywny, koszty sądowe mogą być dokonane bezpośrednio w Kasie Sądu lub na rachunek bankowy Sądu. Dla każdej wpłaty i dla każdego wydziału tegoż Sądu są przypisane inne numery rachunków bankowych. 

Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (wpłaty m.in. z tytułu opłaty sądowej w sprawach m.in. o rozwód, o separację, o ubezwłasnowolnienie) należy uiszczać na rachunek bankowy o numerze: 

91 010 0055 1213 0030 0100 0001

Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

64 010 0055 1213 0030 0100 0002

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

37 010 0055 1213 0030 0100 0003

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości Sekcji ds. Penitencjarnych i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń w sprawach karnych należy wpłacać na rachunek o numerze: 

10 010 0055 1213 0030 0100 0004

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze VI Wydziału Karnego Odwoławczego należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

53 010 0055 1213 0030 0100 0006

 

Wpłaty do spraw będących we właściwości VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy wpłacać na rachunek bankowy o numerze:

26 010 0055 1213 0030 0100 0007

 

Wpłaty dotyczące sum depozytowych w PLN (poręczenia, kaucje, wadia, zabezpieczenia majątkowe) wpłacamy na rachunek bankowy o numerze: 75 130 1017 0021 1001 8090 0004, z kolei dotyczące sum depozytowych w EURO wpłacamy na rachunek bankowy o numerze: 32 130 1017 0021 1001 8090 0002

 

Wpłaty dotyczące funduszu pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej wpłacamy na rachunek bankowy o numerze: 

60 130 1033 0018 8160 7120 0001

 

Sumy na zlecenie (zaliczki sądowe) uiszczamy na rachunek bankowy o numerze:

41 010 1674 0034 7613 9800 0000

Wpłaty dotyczące zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulujemy na rachunek bankowy o numerze:

 24 1010 1674 0034 7618 9110 0000

Pozostałe wpisy