Specjalizacje

PRAWO RODZINNE

Odrębnym i specyficznym działem prawa cywilnego jest prawo rodzinne i opiekuńcze, które reguluje majątkowe i niemajątkowe stosunki prawne między małżonkami, rodzicami a ich dziećmi, czy te wynikające z opieki, kurateli lub przysposobienia.

PRAWO SPADKOWE

Prawo spadkowe to odrębna gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela

PRAWO KARNE

Kancelaria Adwokat Beaty Adamczyk zapewnia pomoc zarówno w postepowaniu w sprawach o wykroczenia jak i w sprawach o przestępstwa.

PRAWO CYWILNE

Kancelaria podejmuje się czynności związanych z: weryfikacją i sporządzaniem umów cywilnoprawnych, ochroną powstałych stosunków zobowiązaniowych, ochroną dóbr osobistych, prowadzeniem spraw w zakresie obrotu nieruchomościami, o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste czy służebności, dochodzeniem odszkodowań za powstałe szkody na osobie czy na mieniu, dochodzeniem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, prowadzenie spraw z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, windykacją należności. Nie obce jest nam również prawo konsumenckie, lokalowe czy spółdzielcze.