Prawo cywilne

Adwokat Jelenia Góra - Sprawy cywilne

Prawo cywilne to najważniejsza z gałęzi prawa, bowiem znajduje ono szerokie zastosowanie w życiu codziennym każdego człowieka. Dlatego też – jak wielu powiada – znajomość prawa cywilnego jest warunkiem koniecznym pracy dobrego prawnika. Prawo cywilne normuje majątkowe i niemajątkowe stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi, tj. między podmiotami prawa prywatnego. Głównym źródłem prawa cywilnego jest ustawa – Kodeks Cywilny, który określa instytucje, zasady i różnego rodzaju definicje wspólne dla całego prawa cywilnego, jak i ustaw mu podległych. W akcie tym znajdziemy m.in. przepisy o zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; uznaniu za zmarłego; wadach oświadczenia woli czy przedawnieniu roszczeń. Kodeks cywilny zawiera również przepisy z zakresu prawa rzeczowego (własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie); prawa zobowiązań, czyli dotyczące stosunków o charakterze majątkowym (bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, skutki niewykonania lub wygaśnięcia zobowiązania oraz tzw. umowy nazwane) i prawa spadkowego (nabycie spadku, dziedziczenie ustawowe i testamentowe, zapisy) a także z zakresu prawa autorskiego, spółdzielczego, handlowego czy ubezpieczeń.

Adwokat z Jeleniej Góry w sprawach dotyczących nieruchomości

W naszej Kancelarii w Jeleniej Górze bardzo często prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, czyli dotyczące wszelkich praw na rzeczach ruchomych i nieruchomościach. Nasi adwokaci z Jeleniej Góry udzielają porad prawnych, konstruują pisma i reprezentują w sądzie w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, ochrony prawa własności i posiadania czy dotyczących ustanowienia służebności (służebność gruntowa, osobista lub przesyłu

Adwokat z Jeleniej Góry do umowy

To właśnie przepisy ustawy – Kodeks Cywilny regulują różnego rodzaju umowy, które spotykamy w życiu codziennym. Kto z nas choć raz nie zawierał umowy najmu mieszkania, umowy sprzedaży samochodu czy umowy zlecenia. W Naszej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze pomagamy skonstruować umowy nazwane (umowa sprzedaży; umowa zamiany; umowa dostawy; umowa zlecenia; umowa pożyczki; umowa użyczenia; umowa najmu; umowa o dzieło czy umowa dzierżawy) oraz te sporządzane na konkretne potrzeby Klienta. Nasi adwokaci służą również poradą prawną lub kompleksowo prowadzą sprawę w sprawach dotyczących zobowiązań, tj. rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy, z tytułu gwarancji udzielonej przy sprzedaży, odwołania darowizny, rozwiązania umowy dożywocia, z zakresu bezpodstawnego wzbogacenia, wynikłe z wykonania lub niewykonania zobowiązań, z czynów niedozwolonych czy z ubezpieczenia.

Szukasz prawnika z Jeleniej Góry do sprawy o eksmisję, o zapłatę odszkodowania, sporządzenia umowy zlecenia? A może masz problem z niewypłacalnym kontrahentem i potrzebujesz założyć sprawę o zapłatę niezapłaconej faktury? W tych jak i innych sprawach z zakresu prawa cywilnego możesz liczyć na naszą pomoc.

Reprezentujemy Naszych klientów w postępowaniach, na każdych jego etapach w sprawach o:

Adwokat od odszkodowania Jelenia Góra

Odszkodowanie jest świadczeniem mającym na celu zrekompensowanie poszkodowanemu starty lub uszczerbku, którego doznał. W praktyce odszkodowanie utożsamiane jest z określoną sumą pieniężną, którą otrzymuje poszkodowany od osoby, która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za wyrządzoną szkodę. Odszkodowanie służy naprawieniu straty materialnej. Za doznaną stratę niematerialną wypłacane jest zadośćuczynienie. Jeżeli chcesz dochodzić odszkodowania za odwołany lot; opóźniony pociąg; uszkodzony pojazd w wyniku wypadku lub uszkodzenie ciała to możesz to zrobić właśnie z nami. Pomagamy na każdym etapie dochodzenia odszkodowania – poradą, sporządzeniem pisma w sprawie czy reprezentacją w sądzie.
Prawnik z Jeleniej Góry potrzebny do:

Umów się na wizytę już dziś!