logo Beata Adamczyk

POZEW O ROZWÓD JELENIA GÓRA

Rozwód – to już postanowione – Pozew o rozwód Jelenia Góra.

Pamiętajmy decyzja o rozwodzie musi być decyzją przemyślaną i ostateczną. To w jaki sposób postępowanie rozwodowe przebiegnie zależy wyłącznie od Ciebie.  Gdy sprawa rozwodowa to pewnik – warto wówczas swoją decyzje przedyskutować z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Profesjonalista oceni Twoją sytuację, podpowie jakie dokumenty są niezbędne do założenia sprawy, a co najważniejsze wskaże Ci właściwe metody działania.  A zatem krok pierwszy – konsultacja z profesjonalistą. Krok drugi – piszemy pozew rozwodowy.

Pozew o rozwód w pigułce.

Pozew o rozwód możesz sporządzić samodzielnie lub zlecić jego napisanie adwokatowi. Jeżeli zdecydujesz się na jego skonstruowanie samodzielne musi wiedzieć jak to zrobić. Dzisiejszy wpis jest w całości poświęcony temu jak prawidłowo napisać i złożyć w Sądzie pozew o rozwód. W kolejnych artykułach poruszymy tematy związane z postępowaniem rozwodowym, tj. co zrobić, aby dostać rozwód na pierwszej rozprawie; jakich pytań mogę się spodziewać w sprawie rozwodowej; jak ubiegać się o adwokata z urzędu do sprawy rozwodowej lub czy można cofnąć pozew o rozwód. Na te i wiele innych pytań – jak zawsze – postaramy się odpowiedzieć.

Do jakiego Sądu składamy pozew o rozwód Jelenia Góra?

Jednym z wymogów pozwu jest oznaczenie sądu, do którego kierujemy pismo. W przypadku sprawy rozwodowej właściwym do rozpoznania sprawy zawsze będzie Sąd Okręgowy. Zgodnie z art. 41 K.P.C. (Kodeks Postępowania Cywilnego) właściwym Sądem Okręgowym będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania małżonków pod warunkiem, że chociaż jeden z tych małżonków nadal zamieszkuje w okręgu tego sądu lub ma tam miejsce zwykłego pobytu. Jeżeli jednak każdy z małżonków mieszka w okręgu innego sądu, to właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej.

Nie wiem, gdzie mieszka pozwany/a – gdzie mam złożyć pozew o rozwód?

Zgodnie z literą prawa w przypadku, gdy nie jest nam znane miejsce zamieszkania strony pozwanej to skonstruowany pozew o rozwód składamy do Sądu Okręgowego właściwego według miejsca zamieszkania strony powodowej, tj. strony wnoszącej pozew. Trzeba pamiętać, że to nie obowiązkiem Sądu a Naszym jest ustalenie; podanie miejsca zamieszkania osoby, z którą chcemy się rozwieść. Jeżeli wyczerpana zostanie droga ustalenia miejsca pobytu pozwanego i nie będzie możliwe doręczenie mu odpisu pozwu to prawdopodobnie zgodnie z treścią art. 144 K. P. C. (Kodeksu Postępowania Cywilnego) zajdzie konieczność ustanowienia dla pozwanego nieznanego z miejsca pobytu kuratora. Ale o tym będzie mowa innym razem.

Pozew o rozwód Jelenia Góra – Sąd.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze obejmuje obszar właściwości Sądów Rejonowych w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu. A zatem jeżeli jesteś mieszkańcem jednego z tych miast lub miejscowości mu podległych to Twoją sprawę rozwodową będzie rozpoznawał Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Pismo – pozew o rozwód musi odpowiadać określonym w Kodeksie Postępowania Cywilnego (K.P.C.) wymogom i oprócz oznaczenia sądu, do którego jest skierowany musi on również zawierać (zgodnie z art. 126 i art. 187 K.P.C.):

– imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania stron, ich przedstawicieli ustawowych lub dane pełnomocnika;

– numer PESEL – jeżeli znamy drugiej strony, to również warto go podać;

– swój numer telefonu i e-mail – jeżeli posiadamy i korzystamy z tej formy kontaktu;

– oznaczenie rodzaju pisma;

– dokładnie określone żądanie;

– wskazanie faktów, na których powód opiera swoje żądanie;

– osnowę wniosku lub oświadczenia; a w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia strony to winno zawierać wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie;

– informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia;

– podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

– wymienione w pozwie załączniki;

– odpis pisma wraz z załącznikami dla strony przeciwnej;

– dowód uiszczenia opłaty od pozwu.

Żądanie pozwu o rozwód.

A zatem prócz wskazania wszelkich niezbędnych danych osobowych musimy wskazać Sądowi czego się domagamy; czego żądamy. W tym przypadku żądaniem pozwu będzie wniosek strony – powoda o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzeczeniem tej winy. Żądania w pozwie będą zależne od tego na jaki rozwód się zdecydujemy i co orzeczenie kończące sprawę ma regulować. W praktyce wyróżniamy:

– rozwód bez orzekania o winie;

– rozwód z orzekaniem o winie;

– rozwód z małoletnimi dziećmi;

– rozwód bez małoletnich dzieci;

– rozwód wraz z podziałem majątku;

– rozwód bez podziału majątku.

Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu?

Bez odpisu aktu małżeństwa oraz odpisów aktów urodzenia dzieci – ani rusz. Są to obligatoryjne dokumenty w sprawie i należy je przedłożyć sądowi w oryginałach. Pozostałe dokumenty, dołączane do pozwu, zależą od indywidualnej sytuacji składającego pozew. W sprawie rozwodowej przydatne mogą okazać się takie dokumenty jak: zaświadczenie o zarobkach, rachunki, faktury, dokumentacja medyczna (w tym obdukcje), nagrania, raporty detektywistyczne, fotografie.

Braki formalne pozwu o rozwód – co to oznacza.

Jeżeli dostałeś właśnie pismo z Sądu, że Twój pozew zawiera braki formalne, które należy w wyznaczonym przez sąd terminie uzupełnić to oznacza to, że Twój pozew został złożony z „błędami”. Do najczęstszych braków formalnych pozwu zaliczamy brak załączenia odpisu pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej, brak dołączenia do pozwu potwierdzenia uiszczonej opłaty od pozwu lub brak podpisu na pozwie. Na szczęście sąd wzywa do poprawienia, uzupełnienia lub do opłacenia pozwu o rozwód. Na uzupełnienie braków sąd wyznacza termin, którego uchybienie będzie skutkować zwrotem pozwu. Aby nie dopuścić do wystąpienia braków formalnych pozwu i tym samym przedłużenia się postępowania rozwodowego Nas Klienci zlecają napisanie pozwu adwokatowi z Jeleniej Góry. Prawnik dopilnuje, aby pozwowi można było nadać prawidłowy bieg.

Opłata od pozwu, czyli ile kosztuje rozwód?

W sprawie rozwodowej sąd od pozwu o rozwód pobiera opłatę stałą, która wynosi 600 złotych. Niezależnie od tego o jaki rozwód wnosisz, czy to o rozwód z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie opłata ta jest niezmienna.  Dowód uiszczenia opłaty od pozwu należy załączyć do pozwu. Brak uiszczenia opłaty od pozwu stanowi brak formalny, do którego uzupełnienia oczywiście sąd Cię wezwie. Opłatę od pozwu o rozwód uiszcza strona powodowa, czyli inicjująca sprawę rozwodową i może to uczynić w dowolny sposób, tj. przelewem na rachunek bankowy sądu, w formie zakupionego znaczka sądowego lub za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Zwolnienie z opłaty sądowej od pozwu o rozwód – kiedy?

Strona zobowiązana do uiszczenia opłaty sądowej od pozwu może starać się o zwolnienie jej z tego obowiązku. Podstawą zwolnienie jest trudna sytuacja finansowa; życiowa powoda, która uniemożliwia uiszczenie wymaganej od pozwu opłaty. Do pozwu należy wówczas dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.  Oświadczenie takie można pobrać w każdym sądzie lub ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy pozew o rozwód mogę wysłać pocztą?

Pozew wraz z jego odpisem dla strony przeciwnej możemy złożyć w siedzibie sądu lub nadać przesyłką poleconą za pośrednictwem poczty. Jeżeli decydujemy się na nadanie pisma do sądu za pośrednictwem poczty warto korespondencje taką nadać za potwierdzeniem jej nadania, a nawet z tzw. żółtą zwrotką, czyli za potwierdzeniem jej odbioru. Możemy wtedy sprawdzić, czy adresat otrzymał naszą korespondencję i kiedy to miało miejsce.

Pozostałe wpisy