Rozdzielność majątkowa małżonków

Adwokat do spraw rozdzielności majątkowej Jelenia Góra

Ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

Zasadą jest, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami z mocy prawa następuje ustrój wspólności majątkowej, a ich udziały są co do zasady równe. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy małżonkowie w różnym stopniu przyczyniają się do tworzenia wspólnego majątku lub jeden z nich nienależycie rozporządza środkami finansowymi wspólnymi albo też wymaga tego sytuacja prawna drugiego małżonka i trwanie we wspólności majątkowej staje się niekorzystne lub ryzykowne dla drugiego małżonka. Z pomocą przychodzi wówczas instytucja rozdzielności majątkowej. Na poradzie prawnej u adwokata ten poinformuje Cię, że istnieją dwa rodzaje rozdzielności, tj. rozdzielność majątkowa umowna i rozdzielność majątkowa przymusowa. Ustanowienie rozdzielności możliwe jest zarówno u notariusza, jak i przed sądem. Aby dokonać rozdzielności przed notariuszem małżonkowie muszą być w tym temacie zgodni. Gdy zabraknie zgody jedynym wyjściem jest wówczas skierowanie sprawy do sądu o ustanowienie w majątku małżonków rozdzielności.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Zgodnie z treścią art. 52 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego każdy z małżonków – z ważnych powodów – może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Pozew taki kierujemy do sądu rejonowego, wydziału cywilnego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego. Pozew musi spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz te wskazane w Kodeksie Postępowania Cywilnego a nadto winien być odpowiednio uzasadniony. Do pisma należy zatem dołączyć wszystkie dowody na poparcie swojego stanowiska, mogą to być dowody z dokumentów czy dowody z zeznań świadków. Sprawy o rozdzielność majątkową sąd rozpoznaje w składzie jednoosobowym. Jeżeli powództwo okaże się zasadne sąd ustanowi w waszym majątku rozdzielność majątkową. Rozdzielność powstanie zgodnie z datą wskazaną w wyroku (najczęściej jest to dzień wytoczenia powództwa). Ustawa przewiduje, że w wyjątkowych sytuacjach, sąd może orzec rozdzielność majątkową z datą wsteczną

Reprezentując naszych Klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności bardzo często spotykamy się z pytaniami

Rozdzielność majątkowa niesie za sobą szereg skutków prawnych. Najistotniejszym jest fakt, że w momencie jej ustanowienia przestaje istnieć wspólny majątek, wspólność majątkowa a przysługujący udział małżonka w majątku wspólnym wynoszący 50% staje się jego osobistym majątkiem. Od tej pory każdy z małżonków zarządza swoim majątkiem i to co nabywa w przyszłości również stanowi wyłącznie jego majątek. A zatem wyłączamy odpowiedzialność jednego małżonka za długi drugiego małżonka, które mogą powstać w przyszłości.

Oczywiście, że tak. Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest możliwe zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania. Umowa o ustanowienie rozdzielności, potocznie zwana intercyzą musi być sporządzona w formie aktu notarialnego i wymaga zgody obu stron. Intercyza może być sporządzona w formie zwykłej lub z wyrównanie dorobków, o czym poinstruuje Cię już notariusz.

W prawie polskim przewidziano kilka sytuacji, których wystąpienie skutkuje rozdzielność majątkową z mocy samego prawa. Do takich sytuacji zaliczamy: separację, ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków.Umów się na wizytę już dziś!