Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

Adwokat do spraw o ograniczenie lub pozbawienia władzy rodzicielskiej Jelenia Góra

Ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Czym innym jest ograniczenie władzy rodzicielskiej niż jej pozbawienie. Tak samo inne muszą być w sprawie spełnione przesłanki. Tożsame jest jednak to, że w jednym i drugim przypadku następuje ingerencja sądu w prawa i obowiązki rodzica względem jego dziecka. Sprawy w zakresie władzy rodzicielskiej są częstymi sprawami w naszej Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze i dobrze wiemy, że nie są one łatwe. Zawsze niosą za sobą bolesne przeżycia; bolesne chwile. Niezależnie jednak od stanowisk rodziców w sprawach tych zawsze chodzi wyłącznie o dobro dziecka. Rozmowa z fachowcem, czyli porada prawna u prawnika w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej – na poradzie takiej adwokat oceni czy w Twojej sprawie zachodzą ważne i obiektywne przesłanki do ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Jeżeli wystąpią przeszkody utrudniające, a może i nawet uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie tej władzy prawnik poinstruuje Cię jakie pismo musisz złożyć w sądzie, jak je prawidłowo sporządzić, jakimi dowodami poprzeć żądanie i jak zachować się w sądzie.

Sprawa w sądzie o ograniczenie władzy rodzicielskiej - Jelenia Góra

Być może jesteś na etapie podejmowania decyzji o założeniu takiej sprawy, a być może postępowanie takie już się toczy. Sprawy tego rodzaju mogą być prowadzone na wniosek lub z urzędu. Sprawy z urzędu o ograniczenie władzy rodzicielskiej są tak samo częste jak sprawy z wniosków rodziców. Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej z urzędu ma najczęściej miejsce, gdy z wnioskiem takim wystąpiła prokuratura, Policja lub szkoła. Organ powziął bowiem informacje o problemie w rodzinie i zgłosił sprawę do sądu rodzinnego. Natomiast sprawy z wniosku mają najczęściej miejsce, gdy między rodzicami małoletniego brak jest porozumienia. Niezależnie od tego czy sprawa została wszczęta z urzędu czy na wniosek osoby, których sprawa dotyka chętnie korzystają z pomocy adwokata, który reprezentuje ich w sądzie, jak i sporządza w ich imieniu wszelkie pisma procesowe.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Z mocy prawa rodzicom dziecka przysługuje pełna władza rodzicielska, niezależnie od tego czy żyją w związku małżeńskim czy w konkubinacie. Jeżeli rodzice rozstali się lub się rozwiedli i nie mogą dojść do porozumienia w kwestiach ich wspólnego dziecka to każdemu z nich przysługuje prawo skierowania sprawy do sądu. Władza rodzicielska może być ograniczona matce; władza ta może być ograniczona ojcu dziecka. Naczelną przesłanką ograniczenie tej władzy któremukolwiek z rodziców jest dobro małoletniego. Sąd dokonując ingerencji w przysługujące rodzicowi prawa kieruje się wyłącznie interesem małoletniego. Wniosek taki należy prawidłowo i szeroko uzasadnić wskazując konkretne podstawy ograniczenia tej władzy. Do najczęstszych powodów ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu czy matce należą brak porozumienia między rodzicami czy też silny między nimi konflikt, nieprawidłowy kontakt rodzica z dzieckiem lub całkowity brak kontaktu z nim, uzależnienia rodzica (np. matka lub ojciec jest alkoholikiem lub uzależniony w inny sposób). Kwestie uzależnienia rodzica, jak i fakt niealimentowania na małoletniego to najczęstsze powody z jakimi trafiają klienci do naszej Kancelarii w Jeleniej Górze.

Postępowanie w Jeleniej Górze w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Każde postępowanie w przedmiocie władzy rodzicielskiej jest zależne od indywidualnej sytuacji rodziców i dziecka. Choć jest to postepowanie nieprocesowe to obowiązują tu ogólne zasady postępowania dowodowego. W poczet materiału dowodowego zainteresowany może przedłożyć Sądowi dokumenty, zawnioskować o przesłuchanie świadków czy złożyć wniosek o wydanie w sprawie opinii biegłego (najczęściej jest to opinia z Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych). Wszystko to ma za zadanie wykazać, że dobro dziecka i jego jest interes jest zagrożony i pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest 19 niezasadne. Pamiętaj, że sąd w postępowaniu tym nie bierze pod uwagę partykularnych interesów rodziców, a tym bardziej chęć dokuczenia jednemu z rodziców przez drugiego. Sąd nie podzieli stanowiska żadnego z rodziców, jeżeli miałoby to pozostawać w sprzeczności z dobrem dziecka. Udział adwokata w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest wręcz nieodzowny, na taki rodzaj kompleksowej i fachowej pomocy prawnej Klienci decydują się najczęściej.

Wiosek o pobawienie władzy rodzicielskiej

O sporządzenie takiego wniosku do Kancelarii Adwokackiej w Jeleniej Górze trafiają zarówno matki, jak i ojcowie. Nasz adwokat z prawa rodzinnego pomaga skonstruować taki wniosek lub sporządza go w imieniu Klienta. Jednak w przeważającej części widzimy tendencje do zlecania kompleksowego prowadzenia sprawy. Wniosek o pozbawienie władzy inicjuje postępowanie sądowe. Aby sprawie mógł być nadany prawidłowy bieg to wniosek taki nie może zawierać braków formalnych. Do najczęstszych błędów, jakie popełniają osoby przy samodzielnym konstruowaniu pisma, należą: brak złożenia podpisu na wniosku, brak załącznika do pisma w postaci jego odpisu dla strony przeciwnej czy brak uiszczonej od wniosku opłaty sądowej. To wszystko spowalnia lub wręcz uniemożliwia rozpoznanie wniosku przez sąd. Oprócz kodeksowych wymogów wniosek taki winien zawierać wskazanie przyczyn z powodu których występujemy z przedmiotową sprawą. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy wyróżnia trzy przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej, tj.:

– trwała przeszkoda w jej wykonywaniu (np. poważna choroba lub długotrwałe przebywanie rodzica w więzieniu),

– nadużywanie tej władzy (wykorzystywanie seksualne dziecka, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej)

– rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodzica (niepłacenie alimentów, głodzenie).

 

Jak wynika z powyższego przyczyny pozbawienia władzy rodzicielskiej muszą być konkretne, poważne i istotnie zagrażające dobru dziecka. Tu nie ma mowy o tym, aby władzy tej został pozbawiony rodzic z powodu niemożności porozumiewania się z drugim rodzicem. A jakie są zatem skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej? Pozbawienie tej władzy oznacza, że rodzic nie ma prawa decydowania o dziecku, tj. nie ma prawa do decydowaniu o jego miejscu zamieszkania, leczenie, edukacji, kształtowaniu światopoglądowego czy o jego wyjeździe za granicę. Bardzo często wśród zainteresowanych w sprawie pada pytanie – czy pozbawienie mnie władzy rodzicielskiej oznacza, że nie musze płacić alimentów? Odpowiadamy stanowcze NIE. Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej w dalszym ciągu ma obowiązek regulowania świadczenia alimentacyjnego na dziecko, a także ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Dlatego też bardzo często w naszej kancelarii prowadzimy sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej wraz z orzeczeniem zakazu kontaktów z dzieckiem.

Umów się na wizytę już dziś!