Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

Adwokat do spraw o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa Jelenia Góra

Porada prawna u adwokata z Jeleniej Góry w przedmiocie ustalenia ojcostwa.

Ojcostwo – z punktu widzenia prawa – opiera się na wpisie w akcie urodzenia dziecka, z którego wynika kto jest ojcem dziecka, a tym samym kto ma względem niego szereg praw i obowiązków. Ma to fundamentalne znaczenie w kwestii alimentowania dziecka, władzy rodzicielskiej czy kontaktów z nim. Ojcostwo jest istotne zarówno z punktu widzenia dziecka, jak i jego rodziców. W przypadku dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego następuje domniemanie, iż ojcem dziecka jest mąż matki. Odmiennie jest w przypadku dzieci pochodzących ze związków pozamałżeńskich, gdzie matka dziecka nie jest mężatką. Niezależnie od powyższego w obu przypadka może dojść do ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, gdyż to co zostało ustalone w akcie USC nie zawsze musi się pokrywać z tym jak jest w rzeczywistości.
Ustalenie ojcostwa ma na celu wskazanie, kto jest ojcem dziecka. Zgodnie z literą prawa domniemywa się, że ojcem dziecka jest mężczyzna, który obcował z matką dziecka w określonym czasie, tj. nie wcześniej niż 300, a nie później niż 181 dni przez narodzinami dziecka. Na spotkaniu z naszym prawnikiem dowiesz się krok po kroku, co należy zrobić, kiedy nie doszło do uznania ojcostwa i zachodzi konieczność jego ustalenia na drodze sądowej. Przede wszystkim dowiesz się jakie pismo należy skierować do sądu, jak je prawidłowo skonstruować i jaki zawrzeć w nim materiał dowodowy, a także to jak efektywnie przygotować się do postępowania sądowego. Przy wyborze adwokata do porady prawnej należy kierować się tym w jakiej dziedzinie prawa dany prawnik się specjalizuje. W sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa warto postawić na adwokata lub radcę prawnego, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. W naszej Kancelarii w Jeleniej Górze prawo rodzinne stanowi domenę adwokat Beaty Adamczyk.

Szukasz adwokata z Jeleniej Góry do napisania pozwu o ustalenie ojcostwa?

Jeżeli szukasz adwokata do przygotowania takiego pisma to oznacza, że w Twoim przypadku nie mamy najbardziej pożądanej sytuacji, tj. ojciec dziecka nie dokonał jego uznania, czyli nie złożył stosownego oświadczenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i pozostaje Ci wyłącznie droga 16 sądowa. W Tym celu musisz złożyć pozew o ustalenie ojcostwa. Nie ma jednego; szablonowego wzoru pozwu o ustalenie ojcostwa. Pozew jak każde pismo sądowe należy sporządzić zgodnie z kodeksowymi wymogami i adekwatnie do sytuacji Klienta. Oczywiście pozew taki możesz sporządzić samodzielnie, bez udziału prawnika, lecz możesz się narazić na jego braki formalne albo co gorsza na oddalenie powództwa. Korzystając z pomocy adwokata możesz powództwo o ustalenie ojcostw połączyć z żądaniem zasądzenia alimentów na dziecko, wnioskiem o zwrot kosztów utrzymania matki w okresie okołoporodowym i wnioskiem o zwrot kosztów zakupu wyprawki dla dziecka.

Adwokat w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa Jelenia Góra

Reprezentacja adwokata w sprawie o ustalenie ojcostwa.

Taką formę prowadzenia sprawy nasi Klienci wybierają najchętniej. W przypadku zlecenia kompleksowego prowadzenia sprawy adwokat po uzyskaniu stosownego pełnomocnictwa od Klienta sporządza w jego imieniu i na jego rzecz wniosek do sądu oraz dalsze pisma procesowe w sprawie. Taka forma zlecenia sprawy gwarantuje również udział adwokata na sali sądowej. To z pewnością duża wygoda, ale i pełna gwarancja ochrony praw Klienta w procesie. Sprawę o ustalenie ojcostwa może zlecić zarówno ojciec dziecka, jak i matka dziecka, a gdy dziecko jest już pełnoletnie to samodzielnie może wytoczyć powództwo. Ustalenie ojcostwa ma istotne skutki prawne i społeczne zarówno dla ojca, matki, jak i samego dziecka.

Porada prawna u adwokata w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa

Los niekiedy płata figle i zdarza się tak, że kobieta jest w ciąży, ale ojcem dziecka jest inny mężczyzna niż jej mąż. Co wówczas zrobić? Adwokat poinformuje Cię o treści przepisu 62 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, wedle które doszło do tzw. domniemania ojcostwa i o tym jak uchylić się od jego skutków. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa lub przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia to domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki. Nie stosuje się tego domniemania, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. Jeżeli zadziałało domniemanie, to biologiczny ojciec dziecka nie ma możliwości uznania dziecka, nadania mu nazwiska itd. Rodzi to niepożądane konsekwencje dla biologicznego ojca, jak i męża matki. Konieczne jest wówczas uruchomienie procedury sądowej. To w jaki sposób zainicjować sprawę i jak skutecznie przeprowadzić sądowe postępowanie uzyskasz na poradzie prawnej u adwokata czy radcy prawnego w Jeleniej Górze jak i każdym innym mieście w Polsce.

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa

Pozew ten wszczyna postepowanie w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa męża matki. Pozew do Sądu może skierować matka, mąż matki lub dziecko. Obowiązujące przepisy przewidują jednak możliwość wytoczenia takiego powództwa jedynie w określonym czasie. Sprawę o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka w terminie sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka, zaś mąż matki może skierować sprawę w terminie sześciu miesięcy liczonych od dnia, kiedy dowiedział się o tym, że dziecko się urodziło. Termin ten jest nieprzekraczalny, a jego uchybienie będzie skutkować tym, że z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa nie będzie mogła wystąpić ani matka dziecka, ani mąż matki, a jedynie prokurator. Aby nie narazić się na oddalenie powództwa, braki formalne pisma czy przedłużające się postępowanie warto zlecić napisanie pozwu o zaprzeczenie ojcostwa profesjonaliście.

Najczęściej zadawane pytania do adwokata w sprawie ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa?

Jeżeli nie masz możliwości skorzystania z kompleksowej reprezentacji adwokata w postępowaniu o zaprzeczenie powództwa, warto abyś skorzystał chociaż z usługi takiej jak sporządzenie pisma do sądu lub porady prawnej. Powaga i ranga sprawy wymagają, abyś był odpowiednio przygotowany w toczącym się postępowaniu.

Co wybrać, gdy zajdzie potrzeba pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego rodzica?

To, że władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, to już wiemy, ale co w sytuacji, gdy taka władza nie może być wykonywana? Jeżeli nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo gdy rodzice nadużywają tej władzy lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka to sąd opiekuńczy pozbawi rodziców tej władzy rodzicielskiej. Pobawienie władzy może nastąpić również w stosunku do jednego z rodziców, nie ingerując we władzę drugiego. Podkreślenia wymaga, iż pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej drastycznym środkiem ingerencji sądu w przysługującą rodzicowi władzę, a zatem sprawa ta jest szczególnie i dogłębnie badana przez sąd. Czy zatem w sprawie o pozbawienie władzy rodzicielskiej potrzebuję adwokata? Na to pytanie raczej odpowiadamy – tak. A jeżeli z jakiś względów nie można skorzystać z pomocy profesjonalisty to warto chociaż zasięgnąć u niego porady prawnej. Mamy wówczas pewność, że zarówno podczas sporządzania pisma do sądu, czy w trakcie trwania postępowania naszą sytuację oceni prawnik i podda ja szczegółowej analizie

Umów się na wizytę już dziś!